Son Peygamber Çocuk Logo

Lütfen Bekleyiniz...

Hz. Ali

Peygamberimiz’in amcası Ebu Talip’in oğlu ve damadıdır. Ayrıca dördüncü halifedir. Henüz çocuk sayılacak yaşlarda Müslüman olmuş, adeta Peygamberimiz’in yanında, O'nun terbiyesinde büyümüştür. Hz. Ali aracılığı ile bizlere kadar ulaşan yüzlerce hadis vardır. Peygamberimiz’in hediye ettiği "Zülfikar" isimli, ağzı iki çatallı bir kılıcı vardır. Hz. Ali İslam kültüründe cesareti, Peygamberimiz’e duyduğu güven ve yakınlığı ile bilinir. Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

Zeyd bin Harise

Sevgili Peygamberimiz’in azatlı kölesidir. Yemen’de doğmuştur. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali’den sonra dördüncü, azat olmuş köleler içinde ise ilk iman edenlerdendir.  Zeyd bin Harise, Peygamberimiz’den gördüğü güzel muameleden dolayı O’nu anne babasından daha çok seviyor, Peygamerimiz’in yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Peygamberimiz,  Zeyd’i Mekke’de Ümmü Eymen’le evlendirdi. Bu evlilikten Hazreti Usame doğdu. Kur’an’da, sahabeler içinden sadece Zeyd bin Harise’nin ismi geçmektedir. Bu, O’nun için büyük şeref olmuştur. Hz. Zeyd, hicretin sekizinci yılında Şam bölgesinde Mute savaşında şehit olmuştur. 

Sad bin Ebi Vakkas

Sahabenin seçkinlerinden biri olup, sağlığında Cennetle müjdelenen on kişi arasındadır. Peygamberimiz’e ilk inananlardandır. Oğlunun Müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüş ve O'nu İslam dininden döndürebilmek için çareler aramıştır. Hz. Sad bin Ebi Vakkas annesine çok düşkün olduğu halde inancından vazgeçmemiştir.

Enes bin Malik

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde, tüm Medine halkı sevinç ve heyecan içindeydi. Tüm çocuklar telaşla etrafta koşturuyor, Peygamberimiz’in gelişini haber vermek için can atıyorlardı. Bunlar arasında 8 yaşında sevimli mi sevimli bir çocuk vardı; Enes!

Birinci Akabe Biatı’nda Müslüman olan Enes’in annesi, O’nu Peygamberimiz’in hizmetine verdi. Hz. Enes’in Peygamberimiz’le birlikteliği vefat edene dek devam etti. Hz. Enes Peygamberimiz’i o kadar severdi ki, O’na hizmet etmekten büyük keyif duyardı. Peygamberimiz de bu sevimli yardımcısına daima dua ve ikramda bulunurdu. Hz. Enes, hizmetinde bulunduğu 10 yıl içerisinde, Peygamberimiz’in bir defacık olsun yaptığı bir iş için kendisine; “Bunu niçin böyle yaptın?” yapmadığı bir şey için de; “Bunu niye böyle yapmadın?” demediğini rivayet eder. Hz. Enes, Peygamberimiz ile birlikte bütün savaşlarda bulundu. Bedir Harbi’ne ka­tıldığında ise henüz 12 yaşındaydı. Hz. Enes en çok hadis rivayet eden sahabelerden üçüncüsüdür.

 

Hz. Aişe

Hz. Aişe, Hz. Ebubekir’in kızı ve Peygamberimiz’in eşidir. Kur’an’da belirtildiği üzere, geçmiş ve gelecekteki tüm inananların annesidir. Güzel ahlaklı, ibadete düşkün ve çok zeki bir sahabedir. Daha küçük yaşlarda iken okuma yazma öğrenmiş ve Peygamberimiz’den birçok hadis nakletmiştir. Sahabe, karakter ve hafızasına güvendikleri ve ayet-i kerime ile övüldüğünü bildikleri için birçok meseleyi Hz. Aişe’ye sorar ve O'ndan öğrenirlerdi.

Zeyd bin Sabit

Peygamberimiz’in vahiy katiplerinden biridir. Kur'an'ı ezbere bilir ve çok güzel okurdu. Ayrıca yazmaya da kabiliyeti vardı. Peygamberimiz bu genç sahabeden çok memnun idi. Bir gün O'na "Ey Zeyd! Benim için Yahudilerin yazısını öğren, çünkü ben söylediğim şeylerde onlardan emin olamıyorum" demiştir. Bunun üzerine Zeyd kısa zaman içinde İbranice'yi öğrenmiş ve Peygamberimiz'e tercümanlık yapmıştır. Dil öğrenme konusundaki üstün yeteneği nedeni ile İbranice dışında Rumca, Habeşçe, Süryanice ve Mısırlıların dillerini de bildiği söylenmektedir.